Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σχέδιο Απόφασης για τον Ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Γορτυνίας

4 Ιανουαρίου, 2011

(μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου Γορτυνίας τα σχέδια
αποφάσεων θα αναρτώνται σ’αυτήν τη σελιδα για δημόσια διαβούλευση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δημητσάνα, 2/1/2011
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. Απόφασης: 1

Θέμα: Απόφαση για τον ορισμό των Αντιδημάρχων και της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων σε αυτούς.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ’ αριθ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και κατανομή της εδαφικής περιφέρειας του δήμου σε δημοτικές ενότητες βάσει των συνενούμενων πρώην Ο.Τ.Α. του άρθρου 2, παρ. 1 του Ν. 3852/2010», (Β΄1292), όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Γορτυνίας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως εκ του νόμου μπορεί να ορισθούν μέχρι έξι (6) συνολικά Αντιδήμαρχοι

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω 6 δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2012, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Ιωάννη Σακελλαρίου του Λεωνίδα κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Βυτίνας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Γορτυνίας:
α) Προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός.
β) Διαχείριση Εσόδων, Δημοτική Περιουσία
γ) Διαχείριση Δαπανών, Προμήθειες, Αποθήκη
δ) Λογιστήριο, Ταμειακή Υπηρεσία
ε) Μισθοδοσία

Επίσης τον ορίζει ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Τον κ. Διονύσιο Παρασκευόπουλο του Γεωργίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Ηραίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για την διοικητική λειτουργία και την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Γορτυνίας:
α) Πρωτόκολλο – Διεκπεραίωση – Αρχείο
β) Προσωπικό
γ) Δημοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων
δ) Ληξιαρχείο
ε) Γραφείο Αλλοδαπών
στ) Διοικητική μέριμνα
ζ) Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
η) ΚΕΠ
θ) Δημοτική Αστυνομία
ι) Ανταποκριτές ΟΓΑ

3. Τον κ. Ιωάννη Παναγιωτακόπουλο του Θεοδώρου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Κλείτορος και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για το περιβάλλον, την πολιτική προστασία και την ποιότητα ζωής του Δήμου Γορτυνίας:
α) Προστασία Περιβάλλοντος
β) Πολιτική προστασία
γ) Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
δ) Ύδρευση – Αποχέτευση
ε) Ηλεκτροφωτισμός

4. Τον κ. Παναγιώτη Γκιώκα του Δημητρίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Λαγκαδίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον του Δήμου Γορτυνίας:
α) Καθαριότητα
β) Διαχείριση απορριμμάτων – Ανακύκλωση
γ) Γραφείο κίνησης – Συντήρηση Οχημάτων
δ) Κοιμητήρια

5. Τον κ. Κωνσταντίνο Χριστοδουλόπουλο του Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Τροπαίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη του Δήμου Γορτυνίας:
α) Αγροτική Ανάπτυξη
β) Αγροτουρισμός
γ) Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων

6. Τον κ. Κυριάκο Τσαφαρά του Κωνσταντίνου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις δημοτικές ενότητες Δημητσάνας και των Τρικολώνων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και την κοινωνική πολιτική του Δήμου Γορτυνίας:
α) Παιδεία
β) Υγεία
γ) Κοινωνικές Υπηρεσίες
δ) Πολιτισμός
ε) Αθλητισμός
στ) Νεολαία
ζ) Τουριστική προβολή

Β. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί μελλοντικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Advertisement

Παράδοση-παραλαβή και συναντήσεις εργασίας του Δημάρχου Γορτυνίας Γιάννη Σπ. Γιαννόπουλου

29 Δεκεμβρίου, 2010

Την Δευτέρα 27/12/2010, ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος παρεβρέθηκε στην τελετή παράδοσης του Δήμου Τρικολώνων από τον απερχόμενο Δήμαρχο Τρικολώνων και Πρόεδρο της ΤΕΔΚΑ κ. Γεώργιο Μπαρούτσα. Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Ολοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν και στο σημαντικό έργο του απερχόμενου, αλλά και στην ανάγκη συνεργασίας με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο.

Ο κ. Γιαννόπουλος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους τους δημότες της Γορτυνίας, επώνυμους και ανώνυμους, που συνέρρευσαν και στην ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής, αλλά και με κάθε ευκαιρία -όπως η χτεσινή τελετή- δηλώνουν την εθελοντική στράτευσή τους στην κοινή προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον για την Γορτυνία.

Τις ημέρες που απομένουν μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής συνεχίζονται οι Συναντήσεις Εργασίας του κ. Γιαννόπουλου με τους απερχόμενους Δημάρχους για την ακριβέστερη καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στις οχτώ δημοτικές ενότητες του νέου Δήμου Γορτυνίας.

Μετά την επιστολή που έχει στείλει ο κ. Γιαννόπουλος προς όλους τους απερχόμενους Δημάρχους, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν οι εξής συναντήσεις: Σήμερα, Τρίτη 28/12/2010 με τους Δημάρχους Τροπαίων και Ηραίας και αύριο, Τετάρτη 29/12/2010, με τους Δημάρχους Κλείτορος, Κοντοβάζαινας και Λαγκαδίων.

Ορκωμοσία – Κυριακή 19/12 στη Δημητσάνα

16 Δεκεμβρίου, 2010

Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου συνεδρίασε η Δημοτική Ομάδα της Παγγορτυνιακής Συμμαχίας Πολιτών με επικεφαλής τον Δήμαρχο Γορτυνίας κ. Γιάννη Γιαννόπουλο. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε και αναλύθηκε το πρόγραμμα των επόμενων ημερών μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής την 1 Ιανουαρίου 2011.

Ορίστηκε η ημέρα και ο τόπος της ορκωμοσίας, την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010, στις 12 το μεσημέρι, στο συνεδριακό κέντρο της Δημητσάνας.

Ανταλλάχθηκαν απόψεις και αποφασίστηκε η όσο το δυνατόν συντομότερη και ακριβέστερη καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στις οχτώ δημοτικές ενότητες του νέου Δήμου Γορτυνίας.

Ο κ. Γιαννόπουλος έχει ήδη στείλει επιστολή προς όλους τους απερχόμενους Δημάρχους όπου τους καλεί να πραγματοποιήσουν συνάντηση εργασίας στα γραφεία τους.

Αναφορά του «Βηματοδότη» στον Α. Άνκορα

22 Νοεμβρίου, 2010

Λίγο ετεροχρονισμένο αλλά αξίζει. Η μόνιμη και δημοφιλής στήλη του οπισθόφυλλου του «Βήματος», «Βηματοδότης», στο φύλλο του Σαββάτου 6/11/2010  (μία μόλις μέρα πριν τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών) φιλοξένησε αναφορά στην υποψηφιότητα του Antonio Anchora στην Γορτυνία με τον συνδυασμό του Γιάννη Γιαννόπουλου. Έγραψε συγκεκριμένα:

«Ενας πρέσβης της Νότιας Ιταλίας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Γορτυνίας στην Αρκαδία. Πρόκειται για τον κ. Αntonio Αnchora, που είναι αναγνωρισμένος από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ως πρέσβης στην Ελλάδα των ελληνόφωνων ιταλών πολιτών της Νότιας Ιταλίας. Ο κ. Αnchora, ο οποίος μιλάει ελληνικά όπως πολλοί συμπατριώτες του και πρωτοστατεί σε δράσεις για τη σύσφιξη των σχέσεων των ελληνόφωνων της Κάτω Ιταλίας με την Αρκαδία (απ΄ όπου κατάγονται οι περισσότεροι ελληνόφωνοι) είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό του υποψηφίου δημάρχου κ. Ι. Γιαννόπουλου

Κοσμοπλημμύρα στη Δημητσάνα

20 Νοεμβρίου, 2010

Στιγμιότυπα από τη βραδιά της μεγάλης νίκης, στη Δημητσάνα

Οι αγώνες (ενίοτε) δικαιώνονται…

20 Νοεμβρίου, 2010

Αναφορά του Δημήτρη Παντέλα στο exeisminima.gr για τον Γιάννη Γιαννόπουλο «Οι αγώνες (ενίοτε) δικαιώνονται…»

Όλοι μαζί, ενωμένοι, για τη Γορτυνία που μας αξίζει!

16 Νοεμβρίου, 2010

Ευχαριστούμε θερμά τους συμπατριώτες Γορτύνιους που μας εμπιστεύθηκαν και μας ανέθεσαν το καθήκον και την ευθύνη να είμαστε η πρώτη δημοτική αρχή του νεοσύστατου Δήμου Γορτυνίας. Προσωπικά θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους και τους φίλους του συνδυασμού μας, τα καταξιωμένα στελέχη της αυτοδιοίκησης, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους εργαζομένους,  που εργάστηκαν για το σκοπό αυτό με πάθος, ανιδιοτέλεια και επιμονή.

Ευχαριστούμε και όλους του συμμετέχοντες, είτε υποψηφίους, είτε ψηφοφόρους άλλων συνδυασμών στην εκλογική διαδικασία και τους συγχαίρουμε για την συμμετοχή, τον αγώνα και τις προτάσεις που κατέθεσαν για το καλό της Γορτυνίας μας. Θα συνεργαστούμε με όλους όσους έχουν εκλεγεί σε θέσεις ευθύνης, σε όλα τα συλλογικά όργανα του νέου δήμου και θα αξιοποιήσουμε όλο το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό της Γορτυνίας για την ανασυγκρότηση του τόπου μας. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, κανένας μας δεν περισσεύει και κανείς μόνος του δεν είναι αρκετός.

Οι πολίτες της Γορτυνίας έδωσαν τη νίκη στον ανεξάρτητο συνδυασμό μας, πέρα από κομματικά όρια και δεσμεύσεις, απορρίπτοντας πιέσεις και εκβιαστικά διλήμματα. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με αποκλειστικό γνώμονα ένα καλύτερο μέλλον για  τη Γορτυνία και τους Γορτύνιους. Με γνώση, με ήθος και με διαφάνεια. Θα είμαστε κοντά στον πολίτη και καλούμε όλους τους συμπατριώτες μας να αποφασίσουμε και να δουλέψουμε μαζί για το μέλλον του τόπου μας και των παιδιών μας.

Όλοι μαζί, ενωμένοι, για τη Γορτυνία που μας αξίζει!

Πρώτη τηλεοπτική δήλωση μετά τις εκλογές

16 Νοεμβρίου, 2010
by

Τελικό αποτέλεσμα εκλογών

15 Νοεμβρίου, 2010
by

Τελικό αποτέλεσμα δημοτικών εκλογών (β’ γύρου) στο Δήμο Γορτυνίας:

Γιάννης Γιαννόπουλος (Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών): 53.8% (5493)

Παρασκευάς Παρασκευόπουλος (Γορτυνία Νέα Εποχή): 46.2% (4719)

Ο Γιάννης Σπ. Γιαννόπουλος εκλέγεται από τον λαό της Γορτυνίας, πρώτος δήμαρχος του νεοσύστατου δήμου Γορτυνίας.

«Κανένας δεν περισσεύει και κανείς μόνος του δεν είναι αρκετός»

9 Νοεμβρίου, 2010
by

Μήνυμα της «Παγγορτυνιακής Συμμαχίας Πολιτών»

Ευχαριστούμε τους χιλιάδες Γορτύνιους που συμμετείχαν στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 και ιδιαίτερα όσους ξεπέρασαν διλήμματα και πιέσεις και στήριξαν τον ανεξάρτητο συνδυασμό μας.

Όπως ξεκινήσαμε έτσι συνεχίζουμε, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της Γορτυνίας και των Γορτυνίων. Στην προσπάθειά μας αυτή, καλούμε να συμμετάσχουν και όλοι όσοι επέλεξαν να στηρίξουν, την προηγούμενη Κυριακή, άλλους συνδυασμούς.

Η νίκη μας στις εκλογές θα είναι η αφετηρία του διαρκούς αγώνα για την ανασυγκρότηση και αναγέννηση της Γορτυνίας.

Στην προσπάθεια αυτή κανένας δεν περισσεύει και κανείς μόνος του δεν είναι αρκετός.

Μόνος μας αντίπαλος είναι τα χρόνια προβλήματα της περιοχής.

Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για τη Γορτυνία που αξίζει σ’ εμάς και στα παιδιά μας.

Νέο τηλεοπτικό σποτ της «Παγγορτυνιακής Συμμαχίας»

6 Νοεμβρίου, 2010
by

Η Νίκη στις εκλογές κρίθηκε από τη δυναμική παρουσία των Τροπαιατών στη συγκέντρωση στα Τρόπαια

6 Νοεμβρίου, 2010
by

Με μια εντυπωσιακή σε όγκο και παλμό συγκέντρωση στα Τρόπαια, με καθοριστική για το αποτέλεσμα των εκλογών την παρουσία των Τροπαιατών, ολοκληρώθηκε χθες 5 Νοεμβρίου τυπικά η προεκλογική εκστρατεία του Γιάννη Γιαννόπουλου και της Παγγορτυνιακής Συμμαχίας Πολιτών.

Ο κ. Γιάννης Γιαννόπουλος ανέφερε ότι οι νέες δομές και οι συμμετοχικοί θεσμοί που προβλέπονται από τον «Καλλικράτη» μπορούν να βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση της Γορτυνίας, αλλά όχι με κλειστές συσκέψεις και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Απαιτείται κοινωνική συναίνεση και ευρεία συνεργασία πολιτικών δυνάμεων και κοινωνικών ομάδων και ανθρώπων πέρα από στενά κομματικά όρια και χωρίς οικονομικές εξαρτήσεις.

Παρουσίασε το πρόγραμμά του για:

Ισόρροπη Ανάπτυξη και Προστασία του Φυσικού Πλούτου.

Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου και Αναπτυξιακή Ταυτότητα για τη Γορτυνία.

Ολοκλήρωση Βασικών Υποδομών και Εξασφάλιση Ποιότητας Ζωής.

Κοινωνικό Ρόλο του Δήμου – Πρόνοια και Φροντίδα για Όλους.

Σχέση εμπιστοσύνης – Διαφάνεια – Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Το θερμό χειροκρότημα των Τροπαιατων και το ζεστό κλίμα που επικράτησε στην συγκέντρωση, αποτελεί το επιστέγασμα και την επιβράβευση του κόσμου στο πρόσωπο του υποψήφιου Δημάρχου Γιάννη Γιαννόπουλου.

Τέλος παρουσίασε τους υποψήφιους Δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού του, που, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είναι καταξιωμένα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες, υπάλληλοι, αγρότες οι οποίοι είναι ενεργοί πολίτες και θα είναι παρόντες στη Γορτυνία και μετά τις εκλογές.

 

Ομιλία στην Τρίπολη

6 Νοεμβρίου, 2010
by

Ένας …πρέσβης υποψήφιος στην Αρκαδία!

4 Νοεμβρίου, 2010
by
Παραθέτουμε από το astrosnews:
Πρόκειται για τον Antonio Anchora, πρέσβη των ελληνόφωνων πολιτών της νοτίου Ιταλίας, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο νέο Δήμο Γορτυνίας, με τον ανεξάρτητο συνδυασμό “Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών” του υποψηφίου δημάρχου Γιάννη Σπ. Γιαννόπουλου.

Ο κ. Άνκορα, είναι ο αναγνωρισμένος από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, πρέσβης των ελληνόφωνων Ιταλών πολιτών της Νοτίου Ιταλίας, οι οποίοι μετρούν κάποιες…χιλιάδες χρόνια, διατήρησης και ομιλίας της “ντοπιολαλιάς” τους, της ελληνικής γλώσσας δηλαδή, ελαφρώς παραλλαγμένης και επηρεασμένης από την επίσημη γλώσσα του κράτους τους. Η ελληνική γλώσσα ομιλείται στις περιοχές της Κάτω Ιταλίας και την Σικελίας, από την εποχή των πρώτων ελληνικών αποικιών, τον 8ο αιώνα π.Χ. (!) μέχρι και σήμερα, με τους κατοίκους των συγκεκριμένων χωριών και ιδιαίτερα της περιοχής της Απουλίας, να οργανώνονται σε συλλογικές δράσεις, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού κυρίως χαρακτήρα, προκειμένου να διατηρήσουν την “Greca Omilia”, έτσι όπως την έλαβαν από τους προγόνους τους και να την παραδώσουν στις επόμενες γενιές. Ένας εκ των πρωταγωνιστών αυτών των δράσεων είναι και ο Antonio Anchora, ο οποίος μαζί με την πλούσια τοπική δράση του ως εκπρόσωπος των δεκάδων χιλιάδων ελληνόφωνων της περιοχής, έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς και συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, πραγματοποιώντας αμοιβαίες εκδηλώσεις τόσο σε περιοχές της Ελλάδας όσο και την Νότιας Ιταλίας, προωθώντας παράλληλα τις διεθνείς πολιτιστικές επαφές αλλά την αμφότερη τουριστική ανάπτυξη.

Ο κ. Άνκορα, είχε γνωριστεί με τον κ. Γιαννόπουλο το καλοκαίρι του 2009, όταν ο νυν υποψήφιος δήμαρχος Γορτυνίας  είχε συναντήσει ως Νομαρχιακός Σύμβουλος Αρκαδίας, τον πρέσβη των ελληνόφωνων κατά την επίσκεψη του σε χωριά της Κάτω Ιταλίας. Η αγάπη και το ενδιαφέρον του Αντόνιο Άνκορα για την Αρκαδία -από την οποία προέρχεται μεγάλο μέρος του αρχαίου ελληνικού πληθυσμού των αποίκων της Κάτω Ιταλίας- ήταν τόσο μεγάλη ώστε να δεχθεί την πρόταση που του έγινε, να είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του κ. Γιαννόπουλου, συμβολίζοντας τον σεβασμό προς την αρχαία πατρίδα αλλά  και την αδελφοσύνη των ελληνόφωνων της Κάτω Ιταλίας με τους “Ελλαδίτες” σύγχρονους Έλληνες και ιδιαίτερα τους αιώνια “δαιμόνιους” ταξιδιώτες Γορτύνιους και Αρκάδες

Ο Γιάννης Σπ. Γιαννόπουλος με τον Antonio Anchora στο χωριό «Kalimera» της Κάτω Ιταλίας, καλοκαίρι 2009

Το τηλεοπτικό σποτ της Παγγορτυνιακής Συμμαχίας Πολιτών!

4 Νοεμβρίου, 2010
by

Το πρόγραμμα του συνδυασμού «Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών»

2 Νοεμβρίου, 2010
by

Ο Γιάννης Γιαννόπουλος στην ομιλία του στη Δημητσάνα την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου, παρουσίασε το πρόγραμμα του συνδυασμού με τους βασικούς στόχους για το Δήμο Γορτυνίας:

 

(πατήστε για μεγαλύτερη ανάλυση)

Περιοδεία στα χωριά της Γορτυνίας

2 Νοεμβρίου, 2010

Συνεργασία των τομέων της παραγωγής και νέες δραστηριότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Από την επίσκεψη στο Δρακοβούνι

 

Δείτε εδώ πληροφορίες και φωτογραφίες από επισκέψεις και ομιλίες σε χωριά της Γορτυνίας

Συνέντευξη στην Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης

1 Νοεμβρίου, 2010

Ακούστε την συνέντευξη του Γιάννη Γιαννόπουλου στην εκπομπή «επί της ουσίας» των δημοσιογράφων, Μηνά Αρτόπουλου και Δημήτρη Μανιατάκου στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91.5 fm:

http://www.divshare.com/download/13038293-f99

Συνέντευξη στην ΕΡΑ Τρίπολης

30 Οκτωβρίου, 2010

Ακούστε την συνέντευξη του Γιάννη Γιαννόπουλου στην ΕΡΑ Τρίπολης την Δευτέρα 25/10/2010 από την ιστοσελίδα της Παγγορτυνιακής Συμμαχίας Πολιτών.

Αξιοποίηση των «κρυμμένων θησαυρών» της Γορτυνίας

25 Οκτωβρίου, 2010

Η Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής στη Βάχλια. 1045 μ. υψόμετρο

Το Σαββατοκύριακο 23-24 Οκτωβρίου, ο υποψήφιος δήμαρχος Γορτυνίας Γιάννης Σπ. Γιαννόπουλος, περιόδευσε στα χωριά Βάχλια, Δήμητρα, Κοντοβάζαινα, Βούτση, Περδικονέρι, Τρόπαια, Βυζίκι, Λουτρά Ηραίας, Αγιάννη, Κακουρεϊκα, Κοκορά και Ραφτη, όπου συζήτησε στα καφενεία και παραβρέθηκε στα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στα προβλήματα αλλά και τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της κάθε τοπικής κοινότητας ξεχωριστά.

Στις συζητήσεις που είχε με κατοίκους, επαγγελματίες, γεωργούς και κτηνοτρόφους, αναφέρθηκε στην …

ανάγκη ολοκλήρωσης αλλά και τακτικής συντήρησης του οδικού δικτύου και των αγροτικών δρόμων και δεσμεύθηκε για την βελτίωση, δημιουργία και παροχή βασικών υποδομών (όπως ύδρευση με σωστές προδιαγραφές, ηλεκτροδότηση, καθαριότητα, επικοινωνίες) σε κάθε τοπικό διαμέρισμα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην παροχή ρεύματος σε όλες τις κτηνοτροφικες μονάδες -ενέργεια απαραίτητη για τη διατήρηση της πρωτογενούς κτηνοτροφικής παραγωγής της Γορτυνίας- και στην ανανέωση και επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου. Ανέφερε χαρακτηριστικά «είναι απαράδεκτο την εποχή της ευρυζωνικότητας και των ψηφιακών δικτύων να μην υπάρχει επαρκής κάλυψη τηλεφωνικού δικτύου σε χωριά της Γορτυνίας».

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Γορτυνίας, μέσα από την ανάδειξη του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού. Τα σπάνιας ομορφιάς μοναστήρια της «Παναγίας Κλειβωκά» στην Κοντοβάζαινα, όπως και της «Αγίας Παρασκευής» στη Βάχλια, η σπουδαιότατη αρχαία πόλη «Θαλιάδα» στην τοποθεσία «Άρτη» κοντά στη Βάχλια, η «Αρχαία Ηραία», το «Λενικό», οι «Μελενέες» καθώς και η γνωστή «Μυκηναϊκή Νεκρόπολη» στα Κακουραίικα της Ηραίας, είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα ενός, μέχρι σήμερα, «κρυμένου θησαυρού» για τη Γορτυνία.
Συζητήθηκε ακόμα, η δυνατότητα προώθησης της τουριστικής ανάπτυξης μέσα από την ήπια και με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, αξιοποίηση της λίμνης του Λάδωνα, την αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών της Ηραίας και αξιοποίηση της πηγής «Γκολέμη» καθώς και την διασύνδεση του τουρισμού με την τοπική πρωτογενή παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα.
Ο επικείμενος σχεδιασμός μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος, με την ενιαία οργάνωση όλων των βασικών υπηρεσιών στο νέο δήμο και την παράλληλη μείωση της γραφειοκρατίας, θα απλοποιήσει και θα συντομεύσει σημαντικα την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων στην περιοχή.