Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σχέδιο Απόφασης για τον Ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Γορτυνίας

4 Ιανουαρίου, 2011

(μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου Γορτυνίας τα σχέδια
αποφάσεων θα αναρτώνται σ’αυτήν τη σελιδα για δημόσια διαβούλευση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δημητσάνα, 2/1/2011
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. Απόφασης: 1

Θέμα: Απόφαση για τον ορισμό των Αντιδημάρχων και της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων σε αυτούς.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ’ αριθ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και κατανομή της εδαφικής περιφέρειας του δήμου σε δημοτικές ενότητες βάσει των συνενούμενων πρώην Ο.Τ.Α. του άρθρου 2, παρ. 1 του Ν. 3852/2010», (Β΄1292), όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Γορτυνίας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως εκ του νόμου μπορεί να ορισθούν μέχρι έξι (6) συνολικά Αντιδήμαρχοι

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω 6 δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2012, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Ιωάννη Σακελλαρίου του Λεωνίδα κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Βυτίνας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Γορτυνίας:
α) Προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός.
β) Διαχείριση Εσόδων, Δημοτική Περιουσία
γ) Διαχείριση Δαπανών, Προμήθειες, Αποθήκη
δ) Λογιστήριο, Ταμειακή Υπηρεσία
ε) Μισθοδοσία

Επίσης τον ορίζει ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Τον κ. Διονύσιο Παρασκευόπουλο του Γεωργίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Ηραίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για την διοικητική λειτουργία και την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Γορτυνίας:
α) Πρωτόκολλο – Διεκπεραίωση – Αρχείο
β) Προσωπικό
γ) Δημοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων
δ) Ληξιαρχείο
ε) Γραφείο Αλλοδαπών
στ) Διοικητική μέριμνα
ζ) Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
η) ΚΕΠ
θ) Δημοτική Αστυνομία
ι) Ανταποκριτές ΟΓΑ

3. Τον κ. Ιωάννη Παναγιωτακόπουλο του Θεοδώρου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Κλείτορος και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για το περιβάλλον, την πολιτική προστασία και την ποιότητα ζωής του Δήμου Γορτυνίας:
α) Προστασία Περιβάλλοντος
β) Πολιτική προστασία
γ) Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
δ) Ύδρευση – Αποχέτευση
ε) Ηλεκτροφωτισμός

4. Τον κ. Παναγιώτη Γκιώκα του Δημητρίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Λαγκαδίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον του Δήμου Γορτυνίας:
α) Καθαριότητα
β) Διαχείριση απορριμμάτων – Ανακύκλωση
γ) Γραφείο κίνησης – Συντήρηση Οχημάτων
δ) Κοιμητήρια

5. Τον κ. Κωνσταντίνο Χριστοδουλόπουλο του Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Τροπαίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη του Δήμου Γορτυνίας:
α) Αγροτική Ανάπτυξη
β) Αγροτουρισμός
γ) Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων

6. Τον κ. Κυριάκο Τσαφαρά του Κωνσταντίνου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις δημοτικές ενότητες Δημητσάνας και των Τρικολώνων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και την κοινωνική πολιτική του Δήμου Γορτυνίας:
α) Παιδεία
β) Υγεία
γ) Κοινωνικές Υπηρεσίες
δ) Πολιτισμός
ε) Αθλητισμός
στ) Νεολαία
ζ) Τουριστική προβολή

Β. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί μελλοντικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Advertisement
One Comment leave one →
  1. νικοσ permalink
    4 Ιανουαρίου, 2011 1:07 μμ

    Τα βιογραφικα τους δημαρχε να ανακοινωσεις

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: